Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Sobota 23. září 2023   
 Diskuzní fórum

Přestavba centra města

Aktuální fórum | Seznam diskuzních fór
Vize rozvoje města
Autor:  Alfons
Datum:  26.08.2005 11:17:04
VIZE ROZVOJE MĚSTA KRALUP


Motto
„Kralupy – most do budoucnosti“


Preambule

Město Kralupy si je vědom přelomové povahy současného období, kdy pouhé navazování na vlastní specifickou minulost a z ní vyrůstající tradice i strukturu města již nejsou dostatečnou reakcí na výzvy, které před město klade současný vývoj. Nevyhnutelným úpravám celkové rozvojové orientace - z města tradičně takřka výhradně průmyslového též na město rezidenční s výraznou obslužnou funkcí vůči svému zázemí - je třeba jít aktivně vstříc. Jen tak může být dlouhodobě zajištěna ekonomická prosperita a sociální soudržnost komunity města. Proto Kralupy přicházejí z touto svou strategickou vizi.1. rozvojový pilíř – centrum průmyslu v zázemí Prahy

Kralupy chtějí aktivně navázat na svůj tradiční ekonomický profil a být i nadále ekonomicky silným, moderním a v Evropě respektovaným městem s dobrou pověstí mezi podnikateli a investory. Svou ekonomickou konkurenceschopnost chtějí stavět jednak na své současné výrobní specializaci (chemie) a podnicích, které ji representují. Zde bude kladen důraz na technologické inovace a rozvoj výrob s vysokou mírou přidané hodnoty, ale též na respekt k principům trvalé udržitelnosti. Kralupy ovšem také budou vytvářet podmínky pro lokalizaci nových velkých investorů v moderních oborech výroby, služeb a obchodu, vázaných tržně na blízkou Prahu a využívajících relativně příznivé územně – technické podmínky města.2. rozvojový pilíř – centrum drobného a středního podnikání

Kralupy jsou si současně vědomy klíčové úlohy drobného a středního podnikání pro zaměstnanost, ekonomickou prosperitu města i pro kvalitu svého společenského prostředí a chce pro tento sektor vytvořit co nejatraktivnější podmínky, a to nejen ve sféře tradičních živností opírajících se o místní koupěschopnou poptávku a uspokojující potřeby místních obyvatel, ale i v komerčních službách, tržně svázaných s potřebami okolního regionu (výzkum a vývoj, peněžní služby, komerční poradenství apod.), a v neposlední řadě též v sofistikovaných nevýrobních službách jako je zdravotnictví, vzdělávání či sociální péče. Jako podnět pro rozvoj drobného a středního podnikání chápe rovněž aktivní využívání potenciálu města a okolního regionu v cestovním ruchu.
Vytváření podmínek pro rozvoj sektoru drobného a středního podnikání bude spočívat nejen v nabídce takových nástrojů podpory jako jsou průmyslové zóny, poradenská a inovační centra apod., ale též v postupném řešení dopravního systému města a jeho bezkolizního napojení na Prahu (silniční obchvat města, železnice).


3. rozvojový pilíř – vzdělané město

Za hlavní faktor modernizace ekonomické základy, sociální stability i rozvoje občanské společnosti ve městě chápou Kralupy celkovou kultivaci svých lidských zdrojů, jmenovitě růst vzdělanostní úrovně svých občanů. Proto chtějí rozvíjet kapacity i kvalitativní úroveň místních středoškolských zařízení a využívat je i v rámci procesu celoživotního vzdělávání. Město Kralupy bude v této souvislosti usilovat také o stabilizaci své populace a o zlepšování jejího sociálního profilu přistěhovalectvím zejména mladých, vzdělaných, kvalifikovaných a aktivních obyvatel. Tomu přizpůsobí též svou bytovou politiku.4. rozvojový pilíř – příjemné město pro život

Město bude usilovat o modernizaci své urbanistické struktury - jmenovitě o vznik nového, společensky živého a esteticky kvalitního centra, a také o regeneraci stávajícího obytného prostředí i rozvoj nové bytové výstavby. Pro rozvoj bytové funkce přednostně využije nabídku rozvojových ploch na svém území.

V zájmu zlepšení životního prostředí ve městě se bude snažit omezit zatížení transitní dopravou, aniž by se ovšem zhoršila dopravní dostupnost města individuální i veřejnou dopravou – zejména ve vztahu k Praze (jako regionálnímu centru nabídky pracovních příležitostí). Současně bude město důrazně dbát na zlepšování územně technického vybavení celého správního území, tedy i v okrajových místních částech, s cílem zajistit rovnoměrné rozvojové šance pro celou městskou komunitu.

Město Kralupy chce v budoucnu nabízet svá kvalitní a kapacitní zařízení společenského, kulturního a sportovního života nejen svým občanům ale i občanům širšího zázemí města a stát se výrazným kulturním a společenským centrem, konkurenceschopným v dané sféře vůči Praze, tak aby se staly atraktivním místem pro trvalý pobyt : „dobrou adresou“ s vysokým standardem možností využití volného času a pestrým společenským životem. Dalším tématem spolupráce s obcemi v zázemí města se stane rozvoj cestovního ruchu, opírající se jak o historickou, kulturní a přírodní atraktivitu dolního Povltaví, tak o příznivou polohu města vůči Praze.

Kralupy budou v této souvislosti usilovat o posílení svého dosud nepříliš výrazného image na příjemné, pohodlné a současně dynamické město se zdravým životním prostředím, všestranně vstřícné vůči svým občanům, zájemcům o přistěhování i návštěvníkům.5. rozvojový pilíř - komunikující a dobře spravované město

Město Kralupy chce budovat svou správu jako službu občanům i podnikatelům. Městský úřad se stane pomocníkem při řešení jejich aktuálních potřeb, současně svou práci postaví na strategickém základě, a to prostřednictvím rozvoje projektového řízení opírajícím se o záměry Programu sociálního a ekonomického rozvoje (který bude průběžně aktualizován). Jako trvalý úkol chápe město v této souvislosti optimalizaci hospodaření se svým veřejným majetkem a rozpočtem.

Město bude dbát o růst podílu občanů na tvorbě a kontrole politiky města, o rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru ve městě a o růst bezpečnosti a veřejného pořádku. V tomto duchu bude vytvářet podmínky pro plnou informovanost občanů o dění ve městě, o rozvoj společenského dialogu o problémech města, i pro rozvoj aktivit občanských organizací jak na poli společenského a kulturního života města, tak při ochraně jeho životního prostředí. Touto podporou míní současně posilovat pocit v občanech spolupatřičnosti k městu a odpovědnosti za jeho osud.

Při zkvalitňování správy města budou Kralupy využívat podnětů, které přinášejí živé kontakty se zahraničními partnerskými městy.

Re: Vize rozvoje města
Autor:  Qeta
Datum:  29.08.2005 18:17:42
...chybi snad už jen doplnit zdroj výše uvedené citace. Jedná se o výsledek práce týmu lidí v rámci projektu PSER... viz: http://www.mestokralupy.cz/ostatni_rozvoj_mesta.asp

PS: Nemáte pocit, že by se dal výše uvedený text úspěšně použít pro téměř kterékoli podobně velké průmyslové město? :))))

Re: Vize rozvoje města
Autor:  dred
Datum:  29.08.2005 23:15:08
Nemám.

Re: Vize rozvoje města
Autor:  Qeta
Datum:  30.08.2005 08:25:11
...teď už jen nechat zpracovat kvalitní územní plán, který je v souladu s touto vizí a dává jí konkrétní podobu, v praxi tento územní plán respektovat a neměnit na něčí objednávku.... a bude vše, jak má být

Re: Vize rozvoje města
Autor:  dred
Datum:  30.08.2005 22:55:20
No nemám.

Re: Vize rozvoje města
Autor:  Alfons
Datum:  01.09.2005 14:35:00
Omlouvam se, ze jsem neuvedl zdroj.
Prislo mi jen zajimave, jak radni zamysleji stavet "most do budoucnosti" vzhledem k teto vizi, kterou si nechali zpracovat, nejkontrastnejsi je to asi v bode 4.

Re: Vize rozvoje města
Autor:  dred
Datum:  02.09.2005 15:44:33
Stejně nemám.

Re: Vize rozvoje města
Autor:  Michelin
Datum:  15.09.2005 14:47:07
Je to lepší než 4 pseudostudie.

Re: Vize rozvoje města
Autor:  Anonym
Datum:  15.09.2005 18:41:43
Ale ne tak dobré jako PSEUDOREFERENDUM.
(referendum o pseudoproblému).
Údajně je ta otázka příliš obecná,právně nevymahatelná,a já bych dodal i divná.Prý je to vyjádření MV ČR.
Ale psal to starosta,tak si to třeba vymyslel.
Nebo taky ne?

Odpovědět na tento příspěvek
Vaše jméno:
Váš Email:
Nadpis:Re: Vize rozvoje města

TOPlist